امروز: چهارشنبه 3 بهمن 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

گزارش کارآموزی واحد اسید استیک

گزارش کارآموزی واحد اسید استیک دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 166 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 33

واحد اسید استیک یکی از واحدهای شیمیایی ، پتروشیمی اراک می باشد که ابتدا از ترکیب های گاز اتیلن با اکسیژن د رمجاورت کاتالیست کلرید پالادیم و کلرید مس، استالدهید تولید می شود و سپس با اکسید اسیون مستقیم استالدئید درمجاورت کاتالیست استات منگنز اسید استیک تولید می گردد وجود مخلوط گازی انفجاری و مواد شیمیایی آتشگیر و خطرناک لزوم تدوین دستورالعمل

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

واحد اسید  استیک یکی از واحدهای شیمیایی ، پتروشیمی اراک می باشد. که ابتدا از ترکیب های گاز اتیلن با اکسیژن د رمجاورت کاتالیست کلرید  پالادیم و کلرید  مس، استالدهید  تولید می شود و سپس با اکسید اسیون مستقیم استالدئید درمجاورت کاتالیست استات منگنز اسید استیک تولید می گردد وجود مخلوط گازی انفجاری و مواد شیمیایی  آتشگیر و خطرناک لزوم  تدوین دستورالعمل اجرائی برای شناسایی کنترل ، مقابله با آنها و حفاظت پرسنل در مقابل خطران ناشی از آن ها را  اختصاص می نماید.

1-                       هدف : هدف از تدوین این دسورالعمل اجرای شنایی ومقابله با حوادث ناشی از وضعیت اضطراری است تا با اعمال آن اثرات زیست محیطی را کاهش داده با  از بین ببریم و پرسمل را از خطرات  ناشی از آن حفاظت نماییم.

2-                        محدوده کاربرد : محدوه کاربرد این دستور العمل واحد اسید استیک پتروشیمی اراک می باشد.

3-                       مهارت های مورد نیاز :

کلیه پرسنل شاغل در بهره برداری واحد استیک باید آموزش فرآیند  واحد ایمنی و آتش نشانی را دید وبا وظایف سازمانی  خود آشنایی کامل داشته باشد.

2) شرایط اضطراری:

3)پتاسیل های خطر موجود در واحد AA :

سیکل گاز برگشتی (RECLEE GAS) د رواحد استالدهید  بعلت وجود

گازهای اتیلن ، اکسیژن ، استالدئید و دی اکسید کربن که ممکن است  مخلوط انفجاری تشکیل داده وباعث انفجار شوند. میتواند از پتاسیل های خطرناک واحد باشند که برای جلوگیری از آتش سوزی وانفجار در بخش واکنش واحد استالدئید از آنالیزهایی استفاده شده است که غلظت  اکسیژن ، اتیلن،دی اکسید کربن واستالدهید را در سیکل گاز کنترل کرده و در شرتیطی که احتمالا تشکیل مخلوط انفجاری باشد.خوراک واحد بطور اتوماتیک قطع وتوسط نیتروژن مخلوط گازهای انفجاری موجود در سیکل REACTIONواحد AA جهت سوزاندن به فلر(FLARE)واحد اسید استیک فرستاده می شود.

-      در محوطه اطراف تقطیر واحد استالدئید به دلایل وجود استالدهید خالص  وگازهای  قابل اشتغال که درصورت بودند نشتی بایستی سریعاض نسبت به مهار آن اقدام نموده و چنان به امکان رفع نشتی مسیر نشده بایستی واحد از سرویس خارج و نسبت به رفع نشتی اقدام نمود.

مخازن میای وتانک کروی 30-TK-420 به دلیل وجود استالدئید خالص (خود به خود آتش می گیرند) که کروتون آلدئید(آتش کیر می باشد).

 اسید کلریدریک واستالدهید خام و تانک های نگهداری اسید استیک هاصل TK6501.TK161.A/B یکی دیگر از پتاسیل های  خطرناک واحد می باشد که بدین منظور سیستم SPRAY NAZZLE آب آتش نشانی در این قسمت تعبیه شده است که درصورت بزور خطر سیستم مذکور  بطور اتوماتیک عمل نموده ومانع ازآتش گیری و ایجاد خسارت شود.

دستورالعمل های عمومی جهت جلوگیری از حوادث در واحدAA:

شرحی کاملی ا زاین دستور العمل ها که در OPERATION MANUAL واحدآورده شده است و شامل مقررات ایمنی وکالاهای لازم برای نواحی خطرناک و اقدامات پیشگیری ا زحوادث می باشد.

1-مواد سمی و خطرناک استفاده شده در واحد AA:

تعدادی از موادشیمیایی خطرناک موجود در واحد AA همراه  با غرمول مولاکولی،  خواص فیزیکی و شیمیایی،توصیه های ایمنی و سلامت جسمانی ،میزان سمیت وخطرات آتش سوزی وکمک های  اولیه که در پیوست 2 آمده است.

ح) لیست تجهیزات سیستم های ایمنی و آتش نشانی واطفاء حریق در واحد AA : این  تجهیزات که شامل چشم شورها، آب آتش نشان، کف  اسپری نازلها از کربنیک، کپسوسل های خاموش کننده وسیستم آشکار کننده وهشدار دهنده است.

تمرینات ادوارمی جهت آمادگی و اکنش درشرایط اضطراری درواحد AA:

جخت آمادگی پرسنل واحد اسید استیک برای مقابله با شرایط اضطراری تمرین های دور این هر شش ماه یکبار با هماهنگی اداره ایمین وآتش نشانی و آموزش مجتمع انجام می شود.

و کلید گازهای لازم که در این دستورالعمل به ان  اشاره شده  است انجام می شود. وسوابق  مربوط طی گزارشی کامل توسط رئیس واحد تهیه شده در واحد نگهداری می شود. باتوجه به نتایج  حاصل از تمرینات انجام شده این دستورالعمل مورد بازنگری قررا گرفتند واقدامات اصلاحی لازم اعمال خواهد شئد.

 هر اپراتور باید به :

1-                       محل ولوهای اصلی خوارک

2-                       محل راه های فرار داخل واحد

3-                       محل نزدیک ترین آلارم خطر آتش نشانی

4-                       محل نزدیکترین تجهیزات آتش نشانی (نظیر کپسول های آتش نشان)

5-                       محل دئی ایمنی وچشم وشورها

6-                       نزدیکترین محل وجود محلول چشم شور

شرح مختصر پروسس واحد اسید استیک

1-با اکسیداسیون مستقیم استالدئید، اسیداستیک درR-5001-2 تولید میشود(درحضو استات منگز بعنوان کاتالیست)

1-بخش واکنش:دوراکتور عمودی بوده ومجهز به سیستم آب کولینگ می باشد که راکتور دوم علاوه بر آن دارای Paeking تیز می باشد در راکتور اول استالدئید وکاتالیست حل شده در آب خوراک آن می باشد این راکتور فشار 105  بار کار می کند وراکتور دوم تحت فشار 0.5  بار کار می کند.

باید یادآوری شد که هرراکتور ایزونرمال می باشد و مقدار گرمای واکنش -224 kg/mol   می باشد.

1-اسید اسیتیک درراکتوراول خام می باشد که به 7-5003  فرستاده می شود و از آنجا ازطریق پمپ به راکتوردوم فرستاده می شود.دراین راکتوراستالدئید باقیمانده در اسید خام با اکسید اسیون مجدد کاملاً به اسیدخام تبدیل می شود.

Woske gass  تولید شده  درR-5001 به راکتور دوم منتقل می شود. استالدئید داخل Wostegosخروجی از بالای R-5002 درمبدل E-5001  توسط آب  chilld ، خنک شده وکندانس می گردد وازقسمت پایین راکتور R-5002  به داخل آن وراد می شود.و گازهای جدا شده از E-5001  بعد ازگرم شدن به مشعل  ارسال می گردد.

اسیدخام تولیدی درV-5000 بمدت چهارساعت نگهداری می شود تا واکنش های باقیمانده انجام گیرد.وسپس به بخش تقطیر ارسال می شود.

بخش تقطیر :

در T-6001  که بنام Crade Clown می باشد اسید خام تا دمای مورد نظرطبقPFD گرم می شود وسپس گازهای سبک مثل Co2  وفرم آلدئید وغیره از آن جدا وبه مشعل فرستاده می شود.پائین برج  فوق که اکثراً اسید خام واستات منگنز و مواد سنگنین  دیگر می باشند  به T-6002  به پمپ  می شوند.

(pu2e Acetic Acid Coluk)  بخار اسید استیک  خالص  از بالای  برج بعداز جدا شدن ازمواد سنگین مثل استات  منگنز  به داخل مبدل E-6005  هدایت می شود.

تا کندانس شود و گازهای مثل  co2  و استالدئید وغیره از آن حدا شوند وخود نیز بعداز عبور از مبدل E-6006 در  تانک TK-6110 ذخیره شود.

مواد پائین T-6002 بعنوان Recycle catalyst به راکتور  R-5001 برگشت داده می شود.حدود 50-60% موادتولید  شده  در بالای   T-6001  که در V-6001  ذخیره  می شود به  V-6005 حهت جدا سازی آب از سیستم به T-6003 ارسال می شود.

قسمتی از محصول حاصل شده از بالای  T-6003  در V-6003 از طریق  پمپ P-6006  به واحد ET  ارسال می شود.

مواد پائین  برج  T-6003  که حدود AA 95% و 4%  آب  دارد جهت جبران نیاز اسید  R-5001  به این راکتور  Recucle می شود  یا (V-5004)

وگازهای خروجی از T-6003 بعد از اینکه مواد قابل کندانس  خود را در مبدل E-6008 از دست دادند به مشعل  ارسال می شود.

برج T-6001  برای  کردن گازهای سبک ساخته شده است وt-6002  برای جدا کردن اسید استیک  ازموادسنگین  مثل استات منگنر و غیره  و T-6003 برای تصفیه  محصول بالای T-6001  ثابت نکه داشتن آب و اسید فرمیک در سیکل طراحی شده است.

بعد از اینکه اسید استیک  تست  شده جواب آن on Spec بوده وبه واحد VA  یا فاینال جهت فروش ارسال می شود.

 جهت جلوگیری از آلودگی محیطی می بایستی کلیه Drain هابسته شوند وسیستم مشعل  وبرج شستشو T-6501 و غیره باید در سرویس باشند و صحیح کار کنند.

جهت نیازمندیهای واحد لازم  است بدانیم:

بخش 81  بنام Steam  Condansate  

   82                 Chilled water sys  

  83                    nitrogen Compressor

 85                     Fire fightin      sys

 تام سیستم های  موجود درPFD  واحد.

ظرفیت واحد:

30000 تن در 8000  ساعت یکسال  کار  یا 50  درصد  ظرفیت  به بالا  کارکرد واحد اقتصادی می باشد.در زیر30%   تا 50%  سودهی کمتر است و مصرف بیشتر

آب chilled  ونیتروژن در واحدهای AC.AA,.AV  مصرف می شود. ظرفیت کمپرسورC-8301 A/B/C  هرکدام 500  NM3/H.

کیفیت مواد مصرفی در واحد:

1- استالدئید 99.5   طبق        OP.M

2- O2      99.5%   طبق     OP.M

3- استات منگنز   245=C4H6Mno4.4H2O     g/mol  با خلوص 95-97%

4- بخار MPS با فشار 15  بار و دمای 205C

5- بخار Lps   با فشار  5  بار  و دما  153

 6- آب  کولینگ بافشار 5 بار  و دما  27

7- Demineralized water  با فشار 5 و دما 35

8- 7.5   -2Na بار و دمای  محیط

9-  نیتروژن با خلوص 99.9% فشار 5 بار دمای محیط

10- برق 24 ولت -110 ولت- 220 ولت- 280 ولت و 6 کیلو ولت

11-اسید استیک 99.8% تولیدی.

ترکیب wwc از T-6003    به     T-6501   V-6401     T-6003

واحد ET       1                 5.5            4.1     =AA

                   -                     1.2             8.7    AC=

                   -              1.8          5        FA

                        -                    0.4             25.6    MA

                                     3.9    متانول

                              131000    BOD

                              440000    COD

               3             3                 2.3       PH

                                   40C        T

Rain  water flow  raye           1.5  -18.5   m3/h

AA/AC

       6.1  -75.4  m3/h مقدارباران انتقال یافته ازروی اطراف سایت

در هر سال یکبار می بایستی  مقدار 0.5m3   کاتالیست استات منگنز  به دلیل وجود مواد سنگین تر  مثل EDA  درداخل  آن جهت سوزاندن به واحد ET  فرستاده شود.

مواد خام مورد مصرف :  expeated guasantead

AC         100%        763 Kg            780kg

Oxgen    100%         289kg              307 kg

منگنز مصرفی 0.01kg به ازای یک تن AA  تواید می باشدپس دریکسال داریم:

3000 * 0.01 =300 kg/year

آب کولینگ برابر 10c می باشد.

 مصرف آب CWS در واحد برای 163 m3 ودر بخش 83,82 برابر 210  m3

بخار 9671kg=Mps+Lps

آب 0.3kg=DWA

N2       7.7-330NM3/m

InA برابر 18Nm3/m

برق مصرفی برابر بخش 83,82 برابر 22kwh

دانسیته ویسکتوزیته اسید استیک و آب واستالدئید باتغییرات دما چگونه خواهد بود.

حدانفجار :                Eaplosion  limit

مثلث آتش :

حد احتراق  مخلوط گاز

N2-O2-AC

CO2-O2-AC

با نیتروژن 90% و اکسیژن زیر 5%

ما احتراق  نخواهیم و همینطور استالدئید حدود زیر 3%

بخاطر منحنی Upper limit  انفجار مخلوط کار بالای راکتوربر اساس  منحنی اگرغلظت AC از8  بالاتر باشد با غلظت اکسیژن بالاتر از 5 انفجار داریم  واگرفشار نیزافزایش یابد باعث بالا رفتن دما و کمک به انفجار خواهد کرد.

بهمین خاطر آنالایزرهای اکسیژن در D/D 5% خواهند داد.

با اکسیداسیون استالدئید اسید پراستیک تشکیل می شود وسپس درحضور کاتالیست استات منگنز(Mn)اسید استیک تولید می شود.

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : اسید استیک , راکتور , مواد سمی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر