امروز: شنبه 4 اسفند 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

تحقیق آئین دادرسی مدنی 2

تحقیق آئین دادرسی مدنی 2 دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 30 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 48

آئین دادرسی مدنی 2

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

تحقیق و بررسی آئین دادرسی مدنی 2

فصل اول:

دادخواست و جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

تفاوت بین دادخواست و درخواست:دادخواست به فرم چاپی مخصوص می گویند كه برای طرح دعوا لازم است ولی دادخواست را می توان در كاغذ معمولی هم نوشت

تفاعوت شكایت كیفری و حقوقی: در شكایت  حقوقی علی الاصول اقامه دعوی مستلزم تقدیم دادخواست است در كیفری نیازی به فرم مخصوص ندارد به موجب ماده 48ق.آ.د.م كه یكی از اصول مهم دادرسی است اقامه دعوای حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست است اما در عین حال ممكن است در روند رسیدگی درخواست هایی داشته باشید (بعد از دادن فرم دادخواست )

س.آیا بازهم باید دادخواست داد یا خبر؟ خیر از نظر قانونی بعد از طرح دعوای اصلی و دادن فرم دادخواست برای درخواست نیازی نیز بهدادخواست نیست و با درخواست ساده كار انجام می شود

*فقط اقامه دعوا مستلزم تقدیم دادخواست است

شما وقتی اقامه دعوا می كنید چه هدفی دارید؟ اقامه دعوا می كنیم تا حد حكم بگیریم(تحصیل حكم)

اما دادگاه ممكن است قرار صادر كند هدف ما تحصیل حكم بوده ولی دادگاه به علت عدم ورود دوماهیت قرار صادر می كند

حكم –قرار- حكم قاطع دعواست و در ماهیت در صورتی كه قراراینطور نیست

ملك شخصی قصب شده دادخواست كامل می دهد و حكم به خلع ید می گیرد در ماهیت است یعنی قاضی رسیدگی كرده و حق با خواهان است اما اگر دادخواست ناقص بدهد قرار صادر می شود به علت نقص در دادخواست قاطع دعوا است و رسیدگی تمام می شود

آیا در این مورد دادگاه وارد ماهیت شده؟ خیر زیرا دادخواست ناقص بوده و دادگاه تصمیم نگرفته حق با خواهان است یا خیر

*برای تحصیل حكم تقدیم دادخواست لازم است زیرا تحصیل حكم برای خواسته اصلی است یعنی وقتی می خواهید حكم بگیرید باید دادخواست كامل بدهید با درخواست كار شما راه نمی افتد این اصل است البته استثنا است وجود دارد

*1- وقتی از طریق دادگاه امری به داوری ارجاع بشود و داور دادگاه اقدام به صدور رای كنند و شما اعتراض داشته باشید می توانید تقاضای ابطال رای داور بدهید (رای داور را ابطال كنید)سما می خواهید حكم به ابطال رای داور بگیرید اما استثناعا نیاز به دادخواست نیت و درخواست كلفی است

*برای تحصیل قرار علی الاصول نیاز به تقدیم دادخواست به لحاظ قانونی نیت مثل قرار تامین خواسته و قرار دستور و قرار دستور موقت خواسته شما قرار بوده است

تامین خواسته: یعنی اینكه شما بدون اینكه حكمی بگیرید می توانید از دادگاه قراری دایر به بازداشت اموال مدیون بگیرید یعنی اموال مدیون را تا اقامه دعوا بازداشت كنید بنابر این قبل از اینكه حكم بگیرید قرا بازداشت از دادگاه می گیرید تا اموالس بازداشت شود تا نتواند به دیگران بفروشد سند ازدواج یك سند رسمی است نیاز به قرار تامین خواسته نیست یا اگر طلب كار باشید می توانید این كار را انجام دهید طلب مهریه

تامین خواسته 1-اگر همزمان با دعوای اصلی باشد در دادخواست همراه با خواسته می نویسیم

2- قبل از اقامه دعوا دادخواست (داخل اصلی منظور گردد)

قانون گذار در هر دو فرض از اصطلاح درخواست استفاده  كرده یعنی قانونگذار در هر دو مورد گفته است درخواست كافی است زیرا شما می خواهید قرار صادرشوداما در رویه قضایی قائل به تفصیل(فرق می گذارد) می شود می گویند1- اگر فرض اول قبل از اقامه دعوای اصلی باشد باید دادخواست بدهد2-اما اگر بعد از اقامه دعوای اصلی باشد چون پرونده وجوددارد نیازی به دادخواست نیت زیرا دادخواست قبلا داده شده است و با یك درخواست ساده كفایت می كند

تفاوت این دو فرض: در مورد دوم از قبل اقامه دعواشده دادخواست هم داده شده بنابراین نیازی به دادخواست كامل نیست اما در اولی چون تا به حال دعوایی وطرح نشده باید داخواست داده شود زیرا در دادخواست هم طرف ون مشخصات طرف و هم خواسته به راحتی قابل فهم است و هم اینكه ارجاء و ثبت دادخواست بهتر انجام می شود

*عمل هر دادخواستی درخواست هم هست اما در یك قالب خاص بنابراین از نظر عملی هر جا كه شك كزدید دادخواست بدهید اما اگر نظر این باشد كه دادخواست بدهید رسیدگی نمی شود بنابراین هرجا كه شك كرده اید دادخواست بدهید

مبحث دوم : شرایط دادخواست از حیث ضمانت اجراء به

1-شرایطی كه در قانون فاقد ضمانت اجرا است

2-شرایطی كه ضمانت اجرای آن رد فوری دارد

3-شرایطی كه اجرای آنها توقیف دادخواست واخطار رفع نقص است       ماده 51

شرایطی كه در قانون فاقد ضمانت اجرا است:

1-    وقتی فاقد امضا باشد 2- به زبان فارسی باشد 3- روی فرم چاپی مخصوص نباش

اگر اینطور دادخواستی به دادگاه داده شود چه باید بكند؟

دراین مورد بنا بر این دادخواست به ثبت برسد دفتر دادگاه نباید قبول كند و ثیتش كند نباید قبول شود زیرا دادخواست ناقص است بنا براین در مرحله اول دادگاه نباید ثبت كند زیرا تخلف انتطلامی است

اگر متوجه نشد و ثبت كرد باید چه كرد؟

در اینجا دو نظر وجود دارد 1- دكتر شمس می گوید دادخواست به جریان می افتد اما صرفا بی اعتباری دادخواست به خواهان گفته می شود ( اعلام می شود) اگر لازك بود باید دوباره دادخواست بدهد

نظر دوم: این است كه بعد از صدور اخطار رفع بیایند دادخواست را به جریان بیندازند اگر رفع نقض شد

2-    ضمانت اجرای رد فوریك مشخصات خواهان

3-    در فرم دادخواست جایی برای اتمام مشخصات خواهان وجوددارد اما فقط 3 مورد دارای ضمانت اجرا است 1- نام 2- نام خانوادگی 3- اقامتگاه اگر این سه شرط وجود نداشته باشد دفتر دادگاه باید دادخواست را رد كند زیرا امكان رفع نقص نیست زیرا مشخصات كامل نیست ظرف 2 روز می شود قبل از 2 روز شخص مراجعه كند و مشخصات را كانل كند این دادخواست در نمی شود (دفتر دادگاه مدیر دفتر دادگاه یا قائم مقام او رد دادخواست صادر می شود ) و وارد رسیدگی می شود

قرار رد دادخواست فوری قراری است كه هم توسط مدیر دفتر دادگاه صادر می شود و هم توسط خود دادگاه

آیا قرار رد فوری دادخواست توسط مدر دفتر قابل اعتراض در دادگاه است یا خیر ؟

در مورد دوم نفی صریح داریم كه قرار رد دادخواست ظرف 10 روز قابل اعتراض امی باشد اما در مورد رد فوری چنین نفی وجود ندارد

2- نظر وجودارد 1- (دكتر شمس) عده ای معتقدند قرار دادخواست به وحدت مدارك سایر شرایط وهمچنین جایی كه مشخصات تجدید نظر قوا ظرف مدت 10 روز از تاریخ الصاق (چسباندن روی دیوار) قالب اعتراض در دادگاه است

2- این است كه قانونگذار در مقام بیان بوده و بر این موضوع اشاره ای نكرده است

در حقوق ما چه اصلی وجوددارد؟

اصل قطبیت آراء وجوددارد اینجا چون نفی صریح در مورد قابلیت اعتراض وجودندارد ما به اصل قطعیت آراء عمل می كنیم و می گوییم كه این قرار قطعی است

فاقد ضمانت اجراء: یعنی شرایطی از دادخواست كه درق گفته شده اما در عین حال ضمانت اجرا برای آنها صورت نگرفته است

شرایط دادخواست:

1-    فاقد ضمانت اجراء :زبان فارسی نباشد .در فرم چاپی معتبر نباشد (نباید قبول شود و به ثبت برسد زیرا شرایط دادخواست را ندارد). فاقد امضاء باشد.

2-    ضمانت اجرا رد فوری: نام .نام خانوادگی ( دفتر دادگاه باید دادخواست رارد كند زیرا امكان رفع نقض شد به جریان می افتد

3-    ضمانت اجرای شرایط ( توقیف دادخواست و اخطار رفع نقص)

4-    دادخواست ناقص است اما امكان رفع نقص وجوددارد زیرا نقص در مورد شرایط اساسی نبوده است.

جلسه دوم                                          آ.د.م.2

ضمانت اجرا سایر شرایط دادخواست

الف)اخطار رفع نقص توسط دفتر دادگاه صادر می شود 1- رفع نقص می كند (به مدت 10 روز) 2- رفع نقص نمی كند

به مدت 10 روز فرصت می دهند تا شخص رفع نقص كند

1-اگر رفع نقص شد دادخواست كامل می شود و به جریان می افتد

2-اگر رفع نقص نشدقرار دادخواست توسط مدیر یا قائم مقام دفتر صادر می شود و به مدت 10 روز قابل اعتراض است و بعد از اعتراض حكم دادگاه قطعی است

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

برچسب ها : آئین دادرسی مدنی 2 , بررسی آئین دادرسی مدنی 2 , تحقیق آئین دادرسی مدنی 2 , مبانی آئین دادرسی مدنی 2 , مقاله آئین دادرسی مدنی 2 , آئین دادرسی مدنی , آئین دادرسی , مدنی , بررسی آئین دادرسی , تحقیق و بررسی آئین دادرسی مدنی 2 , آئین , دادرسی مدنی , آئین مدنی 2 , آئین مدنی , بررسی آئین مدنی , تحقیق آئین مدنی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر